Advies verzameldecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid.

Het Verzameldecreet biedt een oplossing voor ontbrekende rechtsgronden en een aantal juridische onzorgvuldigheden. Dit vindt de MORA positief. Het Verzameldecreet mag echter niet gebruikt worden om snel beslissingen te nemen met grote maatschappelijke impact.

Het Verzameldecreet wijzigt bestaande regelgeving in diverse deeldomeinen van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Het decreet biedt een oplossing voor ontbrekende rechtsgronden en zet een aantal juridische onzorgvuldigheden recht.

In het advies betoont de MORA zich erg positief over dit initiatief om in één decreet een aantal onvolkomenheden en hiaten recht te zetten.

Van deze gelegenheid wordt echter ook gebruik gemaakt om ook enkele vergaande politieke beslissingen met ruime maatschappelijk impact door te voeren. Zo worden bepaalde snelheidsovertredingen gedepenaliseerd, het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt vervangen door een Mobiliteitsvisie en een Vlaamse wegencategorisering wordt ingevoerd.

De MORA is erg kritisch over de depenalisering van zogenaamd ‘beperkte’ snelheidsovertredingen. Het voorstel bevat te veel onvolkomenheden en de maatregel lijkt niet haalbaar voor alle Vlaamse gemeenten. Bovendien kan het draagvlak op weg naar de doelstelling ‘vision zero’ op de helling komen te staan.

De MORA heeft ook geen draagvlak gevonden om een nieuwe wegcategorisering in dit Verzameldecreet een decretale basis te geven. Dit heeft veel te maken met het een ontoereikend participatietraject en het oordeel dat het voorstel te weinig rekening houdt met de modal-shift ambitie uit de beleidsnota van de minister. De raad dringt aan op verder maatschappelijk overleg, zeker over de selectie voor de vrachtwagenroutes. andere netwerken zoals het fietsroutenetwerk, het openbaar-vervoersnetwerk volgens basisbereikbaarheid, trage wegen, de onverharde wegen en de buurtwegen.

De keuze voor een meer dynamische Mobiliteitsvisie leidt voor de MORA niet tot een principieel bezwaar maar de MORA vraagt wel de garantie dat hij ernstig en structureel betrokken wordt bij alle volgende stappen. De MORA blijft er ook van overtuigd dat goed stakeholdermanagement in elke vervoerregio uitermate noodzakelijk is en dat de gelijkwaardigheid van de ruimtelijke en mobiliteitsplannen goed bewaakt moet worden.

Het is een goede zaak dat personenvervoer over water ingeschakeld wordt in het collectief personenvervoer in het kader van de basisbereikbaarheid. Maar met betrekking tot de organisatie ervan vraagt de MORA dat in overleg met de vervoerregio’s een categorisering voor het personenvervoer over water wordt opgesteld.

Bij de bespreking van de rechtzetting van de verschillende onvolmaaktheden in het decreet en besluit individueel bezoldigd personenvervoer heeft de raad stelt vastgesteld dat er een grote behoefte bestaat aan regionaal tripartiet overleg met de sector.

Tot slot vraagt de MORA vraagt om de opportuniteit van een Verzameldecreet te gebruiken om de elektronische meldingsplicht voor bepaalde binnenschepen in te voeren.