Zoeken op deze website

Verkeer en transport hebben een belangrijke impact op de directe omgeving en het milieu.

Hoewel de eco-efficiëntie van de transportsector er sterk op vooruit blijft gaan, blijft de sector transport in belangrijke mate verantwoordelijk voor vervuilende emissies (fijn stof en NOx), broeikasgasemissies en verkeerslawaai. Er zijn aanzienlijke inspanningen nodig om de milieu- en gezondheidsimpact van het verkeer nog verder terug te dringen. Deze maatschappelijke uitdagingen vragen bijsturing aan het huidige mobiliteitssysteem. De MORA ziet het als een belangrijke opdracht om de transitie naar duurzame mobiliteit op een objectieve wijze in het maatschappelijk debat te brengen.

Er is nood aan een integrale beleidsstrategie die stap voor stap meer mensen een omslag laat maken naar een zuiniger en schoner voertuigenpark en een efficiënter en duurzamer gebruik van de verschillende beschikbare vervoersmodi. De MORA vindt dat de overheid dit best kan doen op basis van een langetermijnvisie, die vertrekt vanuit de reële mobiliteitsbehoeften en verplaatsingsnoden van mensen en bedrijven. Er moet daarbij aandacht zijn voor een gericht prijsbeleid, de uitbouw van kwalitatieve, multimodale alternatieven en voldoende en consistente informatie.

In vergelijking met andere Europese regio’s behaalt Vlaanderen geen goede score voor de verkeersveiligheid. Vlaanderen heeft wel de ambitie om het aantal doden en dodelijk gewonden tot nul te herleiden en daarbij één van de beste Europese regio's op het gebied van verkeersveiligheid te worden. De MORA volgt dan ook op hoe het verkeersveiligheidsplan Vlaanderen wordt bijgesteld om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen bereiken.