Advies voorontwerp van decreet individueel bezoldigd personenvervoer

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts

In het advies dat de Vlaamse Mobiliteitsraad (MORA) uitbracht over het nieuwe ontwerpdecreet ‘individueel bezoldigd personenvervoer’ erkent de MORA dat het decreet een robuust kader biedt voor een toekomstgericht mobiliteitsbeleid voor de sector. De invoering van een ‘Openbaar Vervoer Taxi’ en de mogelijkheden voor innovatieve digitale vervoersplatformen creëren nieuwe kansen voor combimobiliteit en gedeelde mobiliteit.

De ambitieuze hervorming draagt echter ook maatschappelijke risico’s in zich. Het ontwerpdecreet is nu erg breed geformuleerd. De MORA vindt het belangrijk dat de voorgestelde deregulering gepaard gaat met begeleidende maatregelen die in het decreet worden opgelegd.

De MORA vraagt om van bij het begin te voorzien in een prijsvork met vastgelegde minimum- en maximumtarieven. Door goede monitoring en evaluatie kunnen de effecten op de gebruikers, werknemers en werkgevers in de sector ondervangen worden door flankerende maatregelen.
Deze gefaseerde werkwijze stelt de Vlaamse Regering in staat om draagvlak te behouden voor de vrije tariefzetting die ze in het ontwerpdecreet voorziet.

De MORA denkt verder dat de ideeën uit het ontwerpdecreet versterkt uitgevoerd kunnen worden door de expertise van de lokale besturen optimaal te benutten. Ook de omschrijving en handhaving van de perimeter rond de standplaatsen is voor verbetering vatbaar. Het idee van de MORA om een standplaatstaxi te bestellen door handopsteking is tevens in het voordeel van de klant en vergemakkelijkt de handhaving van de perimeter.

De raad wil als laatste punt dat Minister Weyts in overleg met de bevoegde minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een oplossing zoekt voor de inefficiënte wijze waarop het taxivervoer aan en rond de nationale luchthaven geregeld wordt.