Advies wijziging decreet lage-emissiezones

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege
Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones

Het invoeren van een lage-emissiezone (LEZ) is een maatregel met groot potentieel voor het verbeteren van luchtkwaliteit. Naast effecten op de luchtkwaliteit bestaan er ook mobiliteits- en sociaal-economische effecten. De MORA verwacht dat er op korte termijn een grondige effectanalyse wordt gemaakt die belangrijke beleidsinformatie kan opleveren om de Vlaamse overheid en lokale besturen die overwegen een LEZ in te voeren te ondersteunen bij hun beleidskeuzes.

Gezien de rechtstreekse effecten op mobiliteit vindt de MORA dat de maatregel ook moet ingebed worden in een strategisch langetermijnbeleid omtrent mobiliteit. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen zou daar een goed kader voor zijn evenals de regionale beleidsplannen die binnen het decreet basisbereikbaarheid zijn voorzien.

Het nastreven van uniformiteit over de gemeenten blijft een belangrijk aandachtspunt voor de MORA. Hij raadt daarom aan enkel die aspecten die rechtstreeks gelinkt zijn aan hun eigenheid over te laten aan de steden en gemeenten en alle andere LEZ-criteria op te nemen in de Vlaamse regelgeving.

Omdat de raad zich kan vinden in de voorgestelde wijzigingen aan het LEZ-decreet, formuleert hij geen opmerkingen op het voor advies voorgelegde voorontwerp van decreet.