Advies wijzigingen Havendecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het decreet van 3 mei 2019 houdende de Havenkapiteinsdienst

De MORA apprecieert dat bij de opmaak van dit voorontwerp van decreet de betrokken partijen, met name de havenbesturen, zeer nauw betrokken waren. De actoren vroeg in het proces betrekken, zorgt voor voldoende tijd voor een grondig maatschappelijk debat. Door deze goede voorbereiding verliep het debat in de Mobiliteitsraad vlot. De Raad formuleert in zijn advies nog enkele aanbevelingen tot verdere aanpassing van het Havendecreet over het voorzien van financiering van projecten, het versnellen van procedures, het belang van overleg en de taken van de MORA.